Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016г.

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции

14.04.2016 10:35:46

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции

Предоставяне на услуги за подготовка, управление и отчитане на проекти по Мярка М07 на ПРСР 2014-2020г.

29.03.2016 14:52:02

Предоставяне на услуги за подготовка, управление и отчитане на проекти по Мярка М07 на ПРСР 2014-2020г.

Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер до 600 000,00 (шестстотин хиляди) лева на Община Рила

10.03.2016 10:01:00

Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер до 600 000,00 (шестстотин хиляди) лева на Община Рила

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на Община Рила

12.09.2015 16:52:28

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на Община Рила

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ОДЗ "Д-р Теодора Миладинова" гр. Рила, Община Рила

12.09.2015 16:43:00

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ОДЗ "Д-р Теодора Миладинова" гр. Рила, Община Рила

Предоставяне на пакет консултантски услуги

25.08.2015 19:02:22

Предоставяне на пакет консултантски услуги

Провеждане на проектантски авторски надзор при реализацията на проект: "Ремонт и обновяване на НЧ "Христо Ботев - 1898", гр. Рила, Община Рила"

29.05.2015 16:47:00

Провеждане на проектантски авторски надзор при реализацията на проект: "Ремонт и обновяване на НЧ "Христо Ботев - 1898", гр. Рила, Община Рила"

Извършване на строително монтажни работи за обект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СОУ "Аверкий Попстоянов""

13.05.2015 13:46:00

Извършване на строително монтажни работи за обект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СОУ "Аверкий Попстоянов""