Доставка чрез покупка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: Модернизация на материалната база за предоставяне на социални услуги за лица с психични разстройства, гр. Рила Община Рила, финансиран със средства от Фонд Социална закрила към МТСП

Доставка чрез покупка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: Модернизация на материалната база за предоставяне на социални услуги за лица с психични разстройства, гр. Рила Община Рила, финансиран със средства от Фонд Социална закрила към МТСП. Процедура № 00784-2018-0001

Обявление № 867677 от 14.09.2018г.

14.09.2018 15:20:02

Обявление № 867677 от 14.09.2018г.

Решение за откриване № 867676 от 14.09.2018г.

14.09.2018 15:13:36

Решение за откриване № 867676 от 14.09.2018г.

Документация за участие № 00784-2018-0001

14.09.2018 15:27:19

Документация за участие № 00784-2018-0001

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протокол № 1 от 16.10.2018г.

16.10.2018 17:24:44

Протокол № 1 от 16.10.2018г.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

01.01.1970 02:00:00

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

01.01.1970 02:00:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка