Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Рила

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Рила

Обявление № 790414 от 06.06.2017г.

06.06.2017 16:05:09

Обявление № 790414 от 06.06.2017г.

Решение за откриване № 790412 от 06.06.2017г.

06.06.2017 16:00:00

Решение за откриване № 790412 от 06.06.2017г.

Документация за участие в процедура № 00784-2017-0002 от 06.06.2017г.

06.06.2017 16:16:02

Документация за участие в процедура № 00784-2017-0002 от 06.06.2017г.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

01.01.1970 02:00:00

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протокол № 1 от 03.07.2017г. от Работата на комисията; Протокол № 2 от 13.07.2017г. от работата на комисията

01.01.1970 02:00:00

Протокол № 1 от 03.07.2017г. от Работата на комисията; Протокол № 2 от 13.07.2017г. от работата на комисията

Решение № 5 от 13.07.2017г. за определяне на изпълнител; Решение № 6 от 08.09.2017г. за изменение на решение за определяне на изпълнител

01.01.1970 02:00:00

Решение № 5 от 13.07.2017г. за определяне на изпълнител; Решение № 6 от 08.09.2017г. за изменение на решение за определяне на изпълнител

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

01.01.1970 02:00:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка