Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2018

21.12.2018 14:07:46

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2018

Организиране и провеждане на пътувания за до 44 участника: деца на възраст от 5 до 7 години, родители, представител на възложителя, педагог и медиатори, във връзка с реализацията на договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 по ОП РЧР 2014 – 2020

17.08.2018 14:13:29

Организиране и провеждане на пътувания за до 44 участника: деца на възраст от 5 до 7 години, родители, представител на възложителя, педагог и медиатори, във връзка с реализацията на договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 по ОП РЧР 2014 – 2020

Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 лица от целевата група и 2 лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА на Община Рила 2018

10.08.2018 13:17:47

Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 лица от целевата група и 2 лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА на Община Рила 2018

Извършване на СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ Д – р Тодора Миладинова, град Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г

03.08.2018 16:28:08

Извършване на СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ Д – р Тодора Миладинова, град Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила- 2018

20.07.2018 15:37:35

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила- 2018

„Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“

06.07.2018 15:01:59

„Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“

Доставка на горива и гориво - смазочни материали по обособени позиции

20.10.2017 13:44:44

Доставка на горива и гориво - смазочни материали по обособени позиции

Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: „Инвестиции за бъдещето

27.06.2017 16:04:34

Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: Инвестиции за бъдещето