Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила, по три обособени позиции

Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила,  по три обособени позиции

Обявление за поръчка № 912702 от 21.05.2019г.

21.05.2019 16:23:26

Обявление за поръчка № 912702 от 21.05.2019г.

Решение за откриване № 912699 от 21.05.2019г.

21.05.2019 16:20:36

Решение за откриване № 912699 от 21.05.2019г.

Документация за участие № 00784-2019-0001

21.05.2019 16:35:10

Документация за участие № 00784-2019-0001

Протокол № 1 от 28 08 2019г; Протокол № 2 от 10 09 2019г

16.09.2019 13:13:38

Протокол № 1 от 28 08 2019г; Протокол № 2 от 10 09 2019г

Решение № 2 от 16 09 2019г за определяне на изпълнител по ОП 1 и за прекратяване на ОП 2 и ОП 3

16.09.2019 13:16:39

Решение № 2 от 16 09 2019г за определяне на изпълнител по ОП 1 и за прекратяване на ОП 2 и ОП 3

Договор № 193 от 16.10.2019г. за обособена позиция № 1, ведно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 942030

30.10.2019 15:09:31

Договор № 193 от 16.10.2019г. за обособена позиция № 1, ведно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 942030

Съобщение относно отваряне на ценови предложения

29.08.2019 16:39:53

Съобщение относно отваряне на ценови предложения