Доставка на горива и гориво - смазочни материали по обособени позиции

Доставка на горива и гориво - смазочни материали по обособени позиции:

Обособена позиция № 1  - "Доставка на горива  - бензин и дизелово гориво и гориво – смазочни материали за нуждите на  автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила“;Обособена позиция № 2 – "Доставка на горива  - бензин и дизелово гориво и гориво – смазочни материали за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на общинско предприятие „Чистота“, гр. Рила;Обособена позиция № 3  - „Доставка на горива  - бензин и дизелово гориво за нуждите на „Център за предоставяне на услуги“, във връзка с реализацията на  договор №  BG05M9OP001-2.004-0064-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ от 31.10.2016г. сключен между Община Рила и Министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансова помощ по проект „Инвестиции за бъдещето“ – ще бъде възложена по реда, валиден за индивидуалната й стойност, съгласно чл.21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки

 

Обява № 4 от 20.10.2017г.;Информация за публикувана обява № 9069485 от 20.10.2017г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9069833 от 31.10.2017г.

20.10.2017 13:47:16

Обява № 4 от 20.10.2017г.Информация за публикувана обява №9069485 от 20.10.2017г-;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти №9069833 от 31.10.2017г.

Документация за участие - горива 2017г.

20.10.2017 13:50:44

Документация за участие - горива 2017г.

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с изх. № ОП - 02 - 01000025 от 06.11.2017г.

06.11.2017 13:00:00

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с изх. № ОП - 02 - 01000025 от 06.11.2017г.