Процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство на обект: Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил - гр. Рила, Община Рила

15.06.2020 16:38:45

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство на обект: Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил - гр. Рила, Община Рила

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила 2020г.

15.06.2020 15:12:21

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила 2020г.

Избор на изпълнител за Реконструкция и рехабилитация на дере Рилица в град Рила

13.05.2020 16:34:38

Избор на изпълнител за Реконструкция и рехабилитация на дере Рилица в град Рила

Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил, гр. Рила

03.02.2020 11:43:46

Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила

23.12.2019 14:20:05

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила

Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила, по три обособени позиции

21.05.2019 16:17:57

Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила, по три обособени позиции

Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила по проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г.

28.09.2018 16:59:50

Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила по проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г.