Процедури по ЗОП

Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила, по три обособени позиции

21.05.2019 16:17:57

Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила, по три обособени позиции

Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила по проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г.

28.09.2018 16:59:50

Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила по проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г.

Доставка и монтаж на парково оборудване - външно за ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила, в изпълнение на проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила в две обособени позиции

26.09.2018 16:43:29

Доставка и монтаж на парково оборудване - външно за ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила, в изпълнение на проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила в две обособени позиции

Доставка чрез покупка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: Модернизация на материалната база за предоставяне на социални услуги за лица с психични разстройства, гр. Рила Община Рила, финансиран със средства от Фонд Социална закрила към МТСП

14.09.2018 15:08:20

Доставка чрез покупка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: Модернизация на материалната база за предоставяне на социални услуги за лица с психични разстройства, гр. Рила Община Рила, финансиран със средства от Фонд Социална закрила към МТСП

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Рила

07.06.2017 10:49:33

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Рила

Доставка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и на нови специализирани съдове за битови отпадъци – 1,1 куб. м. (1100 л.) – 100 бр. за нуждите на Община Рила по обособени позиции

10.02.2017 16:39:10

Доставка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и на нови специализирани съдове за битови отпадъци – 1,1 куб. м. (1100 л.) – 100 бр. за нуждите на Община Рила по обособени позиции