Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Избор на консултант за осъществяване на външна техническа помощ за управление, контрол и мониторинг по проект: Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци град Рила по Оперативна програма Околна среда

15.06.2020 13:52:00

Избор на консултант за осъществяване на външна техническа помощ за управление, контрол и мониторинг по проект: Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци град Рила по Оперативна програма Околна среда

Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Рила

30.04.2020 14:12:39

Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Рила

Доставка на нов лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора по проект Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново, финансиран по ОП РЧР

30.04.2020 14:01:14

Доставка на нов лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора по проект Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново, финансиран по ОП РЧР

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2019

31.10.2019 10:41:37

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2019

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2018

21.12.2018 14:07:46

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2018

Организиране и провеждане на пътувания за до 44 участника: деца на възраст от 5 до 7 години, родители, представител на възложителя, педагог и медиатори, във връзка с реализацията на договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 по ОП РЧР 2014 – 2020

17.08.2018 14:13:29

Организиране и провеждане на пътувания за до 44 участника: деца на възраст от 5 до 7 години, родители, представител на възложителя, педагог и медиатори, във връзка с реализацията на договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 по ОП РЧР 2014 – 2020

Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 лица от целевата група и 2 лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА на Община Рила 2018

10.08.2018 13:17:47

Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 лица от целевата група и 2 лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА на Община Рила 2018

Извършване на СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ Д – р Тодора Миладинова, град Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г

03.08.2018 16:28:08

Извършване на СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ Д – р Тодора Миладинова, град Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г